Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία των Διευθύνσεων, Κεντρικών, Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών, οι οποίες υπάγονται σε αυτήν. Στη Γενική Διεύθυνση προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Επίσης, λειτουργεί Γραφείο Γενικού Διευθυντή, το οποίο είναι αρμόδιο για την γραμματειακή υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή.

Προϊστάμενος:
Βλαζάκη-Ανδρεαδάκη Μαρία

Υπαγόμενες Κεντρικές Υπηρεσιακές Μονάδες:
Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας
Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
Κέντρο Λίθου
Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

Υπαγόμενες Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες:
Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Δ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
18η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
20η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
27η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Υπαγόμενες Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες:
Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Νομισματικό Μουσείο
Επιγραφικό Μουσείο
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Έγγραφα της Υπηρεσίας:
Protocole d'accord: République Française Ministère de la Culture et de la Communication, Direction des Musées de France, Musée national des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée et République Hellénique Ministère de la Culture, Direction générale des Antiquités et du Patrimoine
Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους έως την 31η Οκτωβρίου 2011
Πάσχα 2014 - Ημέρες Αργίας
Πρωτόκολλο συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος με το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213.232.2.666, +30 213.132.2.284, +30 213.132.2.258, +30 213.132.2.306, +30 213.132.2.575, +30 213.132.2.279, +30 213.132.2.281, +30 213.132.2.588
Φαξ: +30 210 82.01.420

Email: gda@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.