Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Έγγραφα της Υπηρεσίας:
Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού
Έντυπο Επικοινωνίας
Έντυπο Επικοινωνίας
Έντυπο Παρατηρήσεων-Σχολίων Δημόσιας Διαβούλευσης «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού»
Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού - Μέρος Α
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού - Μέρος Β
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού - Μέρος Γ
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.