Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται:
α) τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, και δε διαθέτουν δική τους υπηρεσιακή μονάδα, αρμόδια για τα θέματα αυτά, και
β) η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων των εποπτευομένων από το Υπουργείοδημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων, εκτός των υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Α΄ Τμήματος, καθώς και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού.

Προϊστάμενος:
Σαρρή Ζωή
Email:

Υπάγεται: Διεύθυνση Διοικητικού

Έγγραφα της Υπηρεσίας:
Πίνακας Εποπτευομένων Φορέων

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213.132.2.416
Φαξ: +30 210 8201252
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.