Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η 21η ΕΒΑ ιδρύθηκε στις 17-4-2006 σύμφωνα με την Υ.Α. και λειτουργεί 26-4-2006 ως 21η ΕΒΑ στα πλαίσια του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 191/2003 ¨Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού¨ (ΦΕΚ 146/Α΄/13-6-2003).

Τα αντικείμενα αρμοδιότητάς της είναι:
- η προστασία, συντήρηση αναστήλωση, ευπρεπισμός και διαμόρφωση των Αρχαιολογικών Χώρων - Μνημείων
- η διατήρηση και η διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, ο προγραμματισμός και η διενέργεια ανασκαφών και αρχαιολογικής έρευνας
- ο έλεγχος και η προστασία της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας και του ιστορικού οικισμού Περίθειας
- η μελέτη και εκτέλεση έργων στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης μνημείων και η διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
- ο έλεγχος και η φύλαξη των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εγκαταστάσεων καθώς και η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός των χώρων αυτών
- η έκθεση των αρχαιολογικών αντικειμένων στα Μουσεία και Συλλογές αρμοδιότητας της 21ης ΕΒΑ και σχεδιασμός, οργάνωση και παρουσίαση περιοδικών ή μόνιμων εκθέσεων
- η συντήρηση, αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση των κινητών μνημείων και πολιτιστικών αγαθών
- η καταγραφή και τήρηση αρχείου των ανασκαφών και αρχαιολογικών ερευνών, η καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση κινητών και ακίνητων μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων, η κατάρτιση φωτογραφικού αρχείου και η οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης
- η διοικητική μέριμνα και υποστήριξη καθώς και η διαχείρηση και διεκπεραίωση των οικονομικών θεμάτων της Εφορείας μας


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιβλιογραφία:
Ο περίπλους των εικόνων Κέρκυρα 14ος -18ος αιώνας, ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Κέρκυρα, 1994.
Αρχαιολογικός περίπατος στα Βυζαντινά μνημεία της Παλαιόπολης, ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Θεσσαλονίκη, 2001.
Βυζαντινό Φρούριο Αγγελοκάστρου, ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Χ.Χ.
Μουσείο Αντιβουνιώτισσας Κέρκυρας, ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Χ.Χ.
Βυζαντινή Συλλογή Κέρκυρας, ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Χ.Χ.

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
Απαιτούμενα έγγραφα για έκδοση οικοδομικών αδειών Παλιάς Πόλης Κέρκυρας’δεια επισκευής όψεων κτιρίων:
1) Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2) Αποτυπώσεις όψεων (x3)
3) Τεχνική έκθεση (x3)
4) 1 σειρά φωτογραφιών των όψεων
5) Απόσπασμα πινακίδας πόλεως (x3)

’δεια επισκευής στέγης:
1) Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2) Κάτοψη στέγης (x3)
3) Τεχνική έκθεση (x3)
4)Τομές στέγης (x3)
5) 1 σειρά φωτογραφιών στέγης
6) Απόσπασμα πινακίδας πόλεως (x3)
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Ναοί Κληματιάς
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Ναός Ιάσωνος και Σωσιπάτρου Κέρκυρας
Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας
Παλαιοχριστιανική Βασιλική Παλαιόπολης
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Βυζαντινή Συλλογή Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας
Βυζαντινή Συλλογή Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας
Βυζαντινό Μουσείο Αντιβουνιώτισσας
Εκκλησιαστικό Μουσείο Αγίων Πατέρων Κέρκυρας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.