Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων καλύπτουν αφενός ζητήματα που αφορούν στην προστασία της κινητής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου στην εξυπηρέτηση αιτημάτων των πολιτών που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά.

Τα χωρικά και χρονικά όρια των αρμοδιοτήτων της καθορίζονται από τον νέο Οργανισμό λειτουργίας του Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι τα χωρικά της όρια καλύπτουν του Νομούς Ρεθύμνου και Χανίων, ενώ τα χρονικά την περίοδο από τον 4ο αιώνα μ.Χ. ως το 1830 και σε περίπτωση εκκλησιαστικών μνημείων τα παλαιότερα των εκάστοτς εκατό ετών.Πιο συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες της Εφορείας, εντάσσονται κατά κύριο λόγο: ανασκαφικές έρευνες προς αποκάλυψη και διάσωση αρχαιοτήτων, αναστηλωτικές και στερεωτικές επί μνημείων, εργασίες ανάδειξης μνημείων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου τους, εργασίες συντήρησης κινητών και ακινήτων μνημείων (τοιχογραφιών, εικόνων, ξυλογλύπτων, βιβλίων, χειρογράφων, έργων σε μουσαμά, κεραμεικών, μεταλλικών και υάλινων αντικειμένων, ψηφιδωτών, λίθινων κ.λ.π.), άσκηση προστασίας κινητών και ακινήτων μνημείων, λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που είναι επισκέψιμα από το κοινό, διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής αρμοδιότητάς της, λειτουργία κατά τόπους αρχαιολογικών μουσείων και συλλογών, έλεγχος της καλής λειτουργίας αρχαιολογικών συλλογών που ανήκουν σε τρίτους, έλεγχος των αποφάσεων έγκρισης εργασιών σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, χορήγηση αδείας μελέτης, φωτογράφισης, κινηματογρήφισης, αποτύπωσης, συντήρησης κινητών και ακινήτων μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων που ανήκουν στην χωρική και χρονική της αρμοδιότητα, χορήγηση αδείας κατοχής, εισαγωγής ή εξαγωγής αρχαίων, χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.Ορισμένες από τις ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του.

Το εν λόγω νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο:
α) το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληνομιάς", ο οποίος αντικατέστησε του ΚΝ 5351/32 "Περί Αρχαιοτήτων"
β) το Π.Δ. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) με το οποίο καθορίστηκε νέος Οργανισμός Λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
γ) τον Ν. 5357/1997 με τον οποίο καθορίζονται θέματα που αφορούν στην προβολή και ανάπτυξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στη δημιουργία μητρώου μελετητών και κατασκευαστών αναστηλωτικών έργων καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις για τη χωρήγηση αδείας ασκήσεων επαγγέλματος και αριθμού μητρώου στους συντηρητές έργων τέχνης.
δ) την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ 180/τ. Β/30-1-2004) "Για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας του ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο ρόλος κάθε Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι διττός, καθώς καλύπτει εξίσου τον τομέα προστασίας και ανάδειξης εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τον τομέα εξυπηρέτησης των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στον τομέα προστασίας και ανάδειξης της κληρονομιάς οι αρμοδιότητες της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο:
α) ανασκαφικές έρευνες προς αποκάλυψη και διάσωση Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και εποπτεία των ανασκαφικών ερευνών που ασκούνται από τις ξένες Αρχαιολογικές Σχολές.
β) αναστηλωτικές και στερεωτικές εργασίες επί μνημείων
γ) εργασίες ανάδειξης των μνημείων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου τους.
δ) εργασιές συντήρησης κινητών και ακινήτων μνημείων (τοιχογραφιών, εικόνων, ξυλογλύπτων, βιβλίων, χειρογράφων, έργων σε μουσαμά, κεραμεικών, μεταλλικών και υάλινων αντικειμένων, ψηφιδωτών, υφασμάτων, λίθινων κ.λ.π.)
ε) άσκηση προστασίας κινητών και ακινήτων μνημείων από καταστροφικές ενέργειες τρίτων. Αυτή εφαρμόζεται αφενός με την εποπτεία των μνημείων και χώρων για παρεμπόδιση τυχόν καταστροφικών επεμβάσεων (διενέργεια λαθρανασκαφών, διενέργεια οικοδομικών ή στερεωτικών εργασιών, ιενέργεια εργασιών συντήρησης επί μνημείων χωρίς την απαιτούμενη άδεια του ΥΠΠΟ) και αφετέρου με τον χαρακτηρισμό μνημείων, συνόλων ή χώρων ως διατηρητέων και προστατευόμενων από τις διατάξεις το Αρχαιολογικού Νόμου.
στ) λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που είναι επισκέψιμα από το κοινό.
ζ) διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής αρμοδιότητάς της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
η) λειτουργία κατά τόπους αρχαιολογικών μουσείων και συλλογών.
θ) έλεγχος της καλής λειτουργία αρχαιολογικών συλλογών που ανήκουν σε τρίτους και πιο συγκεκριμένα των κατά τόπους εκκλησιαστικών συλλογών.

Στο τομέα της εξυπηρέτησης των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, οι αρμοδιότητες της 28ης ΕΒΑ καλύπτουν θέματα που αφορούν κατά κύριο λόγο σε:
α) έλεγχο των αποφάσεων έγκρισης εργασιών σε περιοχές αραιολογικού ενδιαφέοντος
β) έλεγχο των μελετών και επίβλεψη των εργασιών εκτέλεσης μεγάλων δημόσιών έργων καθώς και των έργων των φορέων Τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΔΕΚΟ
γ) χορήγηση αδειών μελέτης, φωτογράφισης, κινηματογράφισης, αποτύπωσης, συντήρησης κινητών και ακινήτων μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας της.
δ) χορήγηση άδειας κατοχής, εισαγωγής και εξαγωγής αρχαιοτήτων
ε) χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται σε συνεργασία με την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΠΟ και κατά περίπτωση ύστερα από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης ή του Κεντρικού Αρχαιλογικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον Οργανισμό λειτουργίας του ΥΠΠΟ και τον Αρχαιολογικό Νόμο.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
Ωράριο λειτουργίας:
Θερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.30-15.00
Χειμερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.30-15.00
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Κάστρο Φορτέτζα
Παλιά πόλη Ρεθύμνου
Παλιά Πόλη Χανίων
Φραγκοκάστελλο Σφακίων
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Βασιλική Βιζαρίου Ρεθύμνου
Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων
Μονή Αγίου Χαράλαμπου
Μονή Αρκαδίου
Μονή Γουβερνέτου
Μονή Παζινού
Μονή Παναγίας Αντιφωνήτριας
Μονή Πρέβελης
Μονή της Κυρίας των Αγγέλων του Γουβερνέτου
Μονή Τιμίου Σταυρού Βωσάκου
Ναός Αγίου Γεωργίου
Ναός Αγίου Ευτυχίου Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου
Ναός Αγίου Νικολάου
Ναός Γέννησης της Παναγίας στην Πατσώ Αμαρίου
Ναός Ζωοδόχου Πηγής
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίας Παρασκευής
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Μέρωνας Αμαρίου
Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου Αράδενας
Παλαιοχριστιανική βασιλική Αλμυρίδας
Παλαιοχριστιανική Βασιλική Γουλεδιανών Ρεθύμνου
Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Νικήτα Φραγκοκάστελλο
Παλαιοχριστιανική εγκατάσταση στο Βαφέ Χανίων
Παλαιοχριστιαστιανική Βασιλική στο Πάνορμο Ρεθύμνου
Φρούριο Φιρκά
Φρούριο Φραγκοκάστελλο
Άγιος Γεώργιος Μήθυμνας Κισάμου
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων
Μουσείο Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων
Μουσείο Μονής Αρκαδίου
Μουσείο Μονής Γωνιάς
Μουσείο Μονής Πρέβελης
Συλλογή Μονής Χρυσοπηγής
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.