Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Στην αρμοδιότητά της υπάγονται επίσης η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται σε αυτή, με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων, καθώς και η προετοιμασία και εισήγηση των θεμάτων, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και στο Συμβούλιο Μουσείων.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Ιστορικό - Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Μουσείο Ζυγομαλά
Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας Τέχνης Ορεστιάδας και Περιφέρειας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.