Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:
α) Η προώθηση πολιτικών για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αναπτύσσοντας δράσεις συντονισμού και συνέργειας σε οριζόντιο και κάθετο
επίπεδο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί.
β) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών για τη δημιουργία μιας ευέλικτης και αποδοτικής διοίκησης και τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου
γ) Η προώθηση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και των υποδομών και δικτύων του Υπουργείου με γνώμονα τη διαλειτουργικότητά τους και τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας του συνόλου του Υπουργείου. (αρ.48 του ΠΔ 104/2014 )

Προϊστάμενος:
Σπηλιοπούλου Παναγιώτα
Email:

Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπαγόμενες Κεντρικές Υπηρεσιακές Μονάδες:
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Νομοτεχνικής Επεξεργασίας
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 132 2468, +30 213 132 2469
Fax: +30 210 8201433

Email: gddyhd@culture.gr
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.