Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Α. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης απορρέουν από τον ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.
Β. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης συγκροτείται από πέντε Επιθεωρητές με βαθμό Διευθυντού, από τους κλάδους ΠΕ 1, ΠΕ 2, ΠΕ 3, ΠΕ 7. Οι Επιθεωρητές επικουρούνται στο έργο τους από τέσσερις υπαλλήλους των παραπάνω κλάδων.
Γ. Το έργο των Επιθεωρητών είναι:
α) η επιθεώρηση των Υπηρεσιακών Μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και η υποβολή εκθέσεων για τη λειτουργία και απόδοση αυτών και
β) η διενέργεια Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων (ΕΔΕ), σύμφωνα με τις εκάστοτε Υπουργικές εντολές επί υποβαλλομένων αναφορών και καταγγελιών για θέματα που αφορούν τις Υπηρεσιακές Μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, τα Νομικά Πρόσωπα και τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου.


Υπάγεται: Γενικός Γραμματέας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.