Περιγραφή - Αρμοδιότητες

α) Την ανάληψη πρωτοβουλιών προσέλκυσης χορηγών και προβολής του θεσμού της πολιτιστικής χορηγίας.
β) Τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών του Ν. 3525/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Την εισήγηση για αποδοχή η μη των συμβάσεων πολιτιστικής χορηγίας που αφορούν το Υπουργείο Πο-λιτισμού και Αθλητισμού.
δ) Την τήρηση του ετήσιου ενδεικτικού καταλόγου των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που μπορούν να αποτελέ- σουν αντικείμενο πολιτιστικής χορηγίας, καθώς και τη σύνταξη και διατήρηση αρχείων πολιτιστικών χορηγιών για τα προηγούμενα έτη.
ε) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δη-μιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την παρακο-λούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών.»

Προϊστάμενος:
Βουτεράκου Ελένη
Email:

Υπάγεται: Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού

Έγγραφα της Υπηρεσίας:
Αίτηση Χορηγού
Δράσεις και προγράμματα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Γενική Διεύθυνση Αναστηλώσειων, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
Δράσεις και προγράμματα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Δημόσια Μουσεία
Δράσεις και προγράμματα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Εποπτευόμενοι φορείς
Νομοθεσία γι την Πολιτιστική Χορηγία
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας για Ιδιώτες
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας Δημοσίου (Σε είδος)
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας Δημοσίου (Χρηματικό Ποσό)

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 132 2232, +30 213 132 2327
Φάξ: +30 210 82 01 413

Email: xorigia@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.