Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχει έδρα τη Χίο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στον Νομό Χίου και Σάμου. Είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο έχει εκ του Νόμου την ευθύνη για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το προσωπικό της αποτελείται από 37 μονίμους Υπαλλήλους, που κατά περιόδους ενισχύονται από ωρομίσθιο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

Οι δραστηριότητες της Εφορείας είναι εκείνες που απορρέουν από την εφαρμογή του Αρχαιολογικού Νόμου, του ΚΝ 5351/1932 "Περί Αρχαιοτήτων, παλαιότερα, και μετά τον Ιούνιο του 2002, του Ν.3028/2002 "Για την προστασία των αρχαιοτήτων εν γένει και της πολιτιστικής κληρονομιάς". Το έργο της είναι η προστασία και η ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών (μέχρι το 1830) πολιτιστικών αγαθών της περιφερείας της: εντοπισμός και καταγραφή μνημείων, ανασκαφές, στερεώσεις - αναστηλώσεις, συντηρήςεις κινητών και ακινήτων αρχαίων, ίδρυση και λειτουργία Μουσείων, εκθέσεις αρχαιοτήτων, εκπαιδευτικά προγράμματα, έλεγχος των επιςκευών και των ανεγέρσεων οικοδομών σε προστατευόμενους οικισμούς, εξαγωγές αρχαίων κ.α.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιβλιογραφία:
Βυζαντινό Μουσείο Χίου, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, Χ.Χ.
Φρούριο Χίου - Παλάτι Ιουστινιάνι, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, Χ.Χ.
Τα μαστιχοχώρια της Χίου (Φάκελος Προγράμματος "Μελίνα"), 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αθήνα.
Εντυπο εκπαιδευτικού προγράμματος "Στον κόσμο των βυζαντινών χειρογράφων", Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Αθήνα, 1995.
Φάκελος Εκπαιδευτικού προγράμματος "Νέα Μονή Χίου", Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
1. Έτυπο αιτήσεως προς την Εφορεία, που συμπληρώνεται ανάλογα με το αίτημα (πχ.χορήγηση έγκρισης για επισκευή οικοδομής, χορήγηση έγκρισης για ανέγερση οικοδομής, διενέργεια αυτοψίας για χαρακτηρισμό ακινήτου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου κα.) .
2. Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση αδείας φωτογράφησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους στα ελληνικά και στα αγγλικά .
3. Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση αδείας κινηματογράφησης - βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, στα ελληνικά και στα αγγλικά .
4. 'Εντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση αδείας δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση, στα ελληνικά και στα αγγλικά .

Ωράριο λειτουργίας
Θερινό (ΔΕ-ΠΑ): 7.00-14.30
Χειμερινό (ΔΕ-ΠΑ): 7.30-15.00
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Ανάβατος
Βίγλες Χίου
Κάστρο Κοσκινά στην Ικαρία
Κάστρο Χίου
Μεσαιωνικά χωριά Χίου (Πυργί - Μεστά - Ολύμποι - Βέσσα - Καλαμωτή - Ανάβατος)
Μονή Οσίας Θεοκτίστης στην Ικαρία
Πύργος στο Πιτυός της Χίου
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Βασιλική Αγίου Ισιδώρου
Κάστρο Χίου
Κινστέρνα Νέας Μονής Χίου
Ναοί - οχυρώσεις μεσαιωνικών χωριών νότιας Χίου
Ναός Αγίων Αποστόλων στο Πυργί
Ναός Παναγίας "Κρήνας"
Ναός Παναγίας Κρήνας, Βάβυλοι
Ναός Παναγίας "Σικελιάς", ’Εξω Διδύμα
Νέα Μονή Χίου
Οσμανιέ Τζαμί
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Βυζαντινό Μουσείο Χίου
Κτήριο περιοδικών εκθέσεων αρχαιοτήτων "Παλάτι Ιουστινιάνι"
Μουσειακή συλλογή Νέας Μονής
Μουσείο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής τέχνης
Μουσείο Νέας Μονής Χίου
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.