Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.
Οι αρμοδιότητες της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων καλύπτουν αφενός ζητήματα που αφορούν στην προστασία της κινητής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου στην εξυπηρέτηση αιτημάτων των πολιτών που σχετίζονται με την πολιτισιτική κληρονομιά.Τα χωρικά και χρονικά όρια των αρμοδιοτήτων της καθορίζονται από το νέο Οργανισμό λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι τα χωρικά της όρια καλύπτουν τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ τα χρονικά την περίοδο από τον 4ο αιώνα μ.Χ. ως το 1830 και σε περίπτωση εκκλησιαστικών μνημείων τα παλαιότερα των εκάστοτε εκατό ετών. Πιο συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες της Εφορείας εντάσσονται κατά κύριο λόγο : ανασκαφικές έρευνες προς αποκάλυψη και διάσωση αρχαιοτήτων, αναστηλωτικές και στερεωτικές εργασίες επί μνημείων, εργασίες ανάδειξης μνημείων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου τους, εργασίες συντήρησης κινητών και ακίνητων μνημείων (τοιχογραφιών, εικόνων, ξυλογλύπτων, βιβλίων, χειρογράφων, έργων σε μουσαμά, κεραμεικών, μεταλλικών και υάλινων αντικειμένων, ψηφιδωτών, λιθίνων κ.λ.π.), άσκηση προστασίας κινητών και ακινήτων μνημείων, λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που είναι επισκέψιμα από το κοινό, διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής αρμοδιότητάς της, λειτουργία κατά τόπους αρχαιολογικών μουσείων και συλλογών, έλεγχος της καλής λειτουργίας αρχαιολογικών συλλογών που ανήκουν σε τρίτους, έλεγχος των οικοδομικών αδειών σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, χορήγηση αδείας μελέτης, φωτογράφισης, κινηματογράφησης, αποτύπωσης, συντήρησης κινητών και ακίνητων μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων που ανήκουν στη χωρική και χρονική της αρμοδιότητα, χορήγηση αδείας κατοχής, εισαγωγής ή εξαγωγής αρχαίων, χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.Ορισμένες από τις ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του.
Το εν λόγω νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο :
α) το Ν 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς", ο οποίος αντικατέστησε τον ΚΝ 5351/32 "Περί Αρχαιοτήτων"
β) το ΠΔ 191 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) με τον οποίο καθορίστηκε νέος Οργανισμός Λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού
γ) το Ν. 5357/1997 με τον οποίο καθορίζονται θέματα που αφορούν στην προβολή και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη δημιουργία μητρώου μελετητών και κατασκευάστών αναστηλωτικών έργων καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος και αριθμού μητρώου στους συντηρητές έργων τέχνης.

Ο ρόλος κάθε Εφορείας Αρχαιοτήτων είναι διττός, καθώς καλύπτει εξίσου τον τομέα προστασίας και ανάδειξης εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον τομέα εξυπηρέτησης των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.Στον τομέα προστασίας και ανάδειξης της κληρονομιάς οι αρμοδιότητες της 13ης ΕΒΑ περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο:
α) ανασκαφικές έρευνες προς αποκάλυψη και διάσωση αρχαιοτήτων και εποπτεία των ανασκαφικών ερευνών που ασκούνται από τις ξένες Αρχαιολογικές Σχολές
β) αναστηλωτικές και στερεωτικές εργασίες επί μνημείων
γ) εργασίες ανάδειξης των μνημείων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου τους
δ) εργασίες συντήρησης κινητών και ακίνητων μνημείων (τοιχογραφιών, εικόνων, ξυλογλύπτων, βιβλίων, χειρογράφων, έργων σε μουσαμά, κεραμεικών, μεταλλικών και υάλινων αντικειμένων, ψηφιδωτών, λιθίνων κ.λ.π.)
ε) άσκηση προστασίας κινητών και ακινήτων μνημείων από καταστροφικές ενέργειες τρίτων. Αυτή εφαρμόζεται αφενός με την εποπτεία των μνημείων και χώρων για παρεμπόδιση τυχόν καταστροφικών επεμβάσεων (διενέργεια λαθρανασκαφών, διενέργεια οικοδομικών ή στερεωτικών εργασιών, διενέργεια εργασιών συντήρησης επί μνημείων χωρίς την απαιτούμενη άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού) και αφετέρου με το χαρακτηρισμό μνημείων, συνόλων ή χώρων ως διατηρητέων και προστατευόμενων από τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου.
στ) λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που είναι επισκέψιμα από το κοινό
ζ) διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής αρμοδιότητάς της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
η) λειτουργία κατά τόπους αρχαιολογικών μουσείων και συλλογών
θ) έλεγχος της καλής λειτουργίας αρχαιολογικών συλλογών που ανήκουν σε τρίτους και πιο συγκεκριμένα των κατά τόπους εκκλησιαστικών συλλογών και του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης
Στον τομέα της εξυπηρέτησης των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, οι αρμοδιότητες της 13ης ΕΒΑ καλύπτουν θέματα που αφορούν κατά κύριο λόγο σε :
α) έλεγχο των οικοδομικών αδειών σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
β) έλεγχο των μελετών και επίβλεψη των εργασιών εκτέλεσης μεγάλων δημοσίων έργων καθώς και έργων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΔΕΚΟ
γ) χορήγηση αδειών μελέτης, φωτογράφισης, κινηματογράφησης, αποτύπωσης, συντήρησης κινητών και ακίνητων μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων που ανήκουν στη χωρική και χρονική της αρμοδιότητα
δ) χορήγηση αδείας κατοχής, εισαγωγής ή εξαγωγής αρχαίων
ε) χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και κατά περίπτωση κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Τοπικού Συβουλίου Μνημείων ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον Οργανισμό λειτουργίας του ΥΠ.ΠΟ και τον Αρχαιολογικό Νόμο.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Έγγραφα της Υπηρεσίας:
Έντυπο αιτήσεως για χορήγηση αδείας κινηματογραφήσεως αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
Έντυπο αιτήσεως για χορήγηση αδείας φωτογραφήσεως αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
Βιβλιογραφία:
Ενημερωτικό φυλλάδιο αρχαιολογικού χώρου Σπιναλόγκας, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Υπουργείο Πολιτισμού, χ.χ..
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικός Χώρος Βόιλας
Σπιναλόγκα
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Βασιλική Αγίου Μάρκου
Βασιλική Λέντα
Ενετικά Νεώρια Ηρακλείου
Ενετικά Τείχη Ηρακλείου
Καθολικό μονής Βαρσαμόνερου
Κούλες
Κρήνη Μοροζίνι
Μονή Βιδιανής
Μονή Βροντησίου
Μονή Παναγίας Κεράς
Μονή Τοπλού
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου Αβδού
Ναός Αγίου Παντελεήμονα Μπιζαριανού
Ναός Αγίου Πέτρου
Ναός Αγίου Τίτου στη Γόρτυνα Ηρακλείου
Ναός Παναγίας Βιγλιώτισσας
Ναός Παναγίας Κεράς Κριτσάς
Ναός Παναγίας Φόδελε
Παναγία η Γκουβερνιώτισσα στις Ποταμιές Δήμου Χερσονήσου
Φρούριο Καζάρμας
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Μουσείο Μονής Τοπλού
Συλλογή Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών
Συλλογή Αγίου Ματθαίου Σιναϊτών
Συλλογή Μονής Επανωσήφη
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.