Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μετσόβου 5) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο ΟΠΙ ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν.2121/1993 για την "Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και άλλα πολιτιστικά θέματα" (ΦΕΚ Α/ 25/1993) σε συνδυασμό με το ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ A/ 164/1994) με το άρθρο 8 παρ. 13 και 14 Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α/ 217/1997), καθώς και με το άρθρο 7 παρ. 13 Ν.2819/2000 (ΦΕΚ Α/ 84/2000). Ο Οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Κύριος σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η μέριμνα για την εφαρμογή του Ν.2121/1993 και των διεθνών συμβάσεων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και η νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
Ο ΟΠΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ασχολείται γενικά με κάθε ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, εκπροσωπεί την Ελλάδα στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Διοργανώνει επίσης σεμινάρια για την επιμόρφωση και ενημέρωση των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

Διευθυντής: Ειρήνη Σταματούδη Δικηγόρος, LL.M., Ph.D.
Διοικητικό Συμβούλιο :
Πρόεδρος : Μιχαήλ Μαργαρίτης
Αντιπρόεδρος : Σπυρίδων Φλογαϊτης
Μέλη : Θεόδωρος Κριθαράς, Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, Διονυσία Σωτηροπούλου

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: + 30 213 214 78000
Φαξ: +30 210 82 53 732

URL: http://www.opi.gr
Email: protocol@opi.gr
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.