Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας είναι αρμόδιο για:
αα) Τη διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Εφορειών.
ββ) Τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές.
γγ) Τη μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας.

Προϊστάμενος:
Δελή Μαρία
Email:

Υπάγεται: Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση:Μουσείο Θηβών, Θρεψιάδου 1 Πλ. Κεραμοπούλου, 322 00 Θήβα
Τηλέφωνο:+30 22620 23559, +30 22620 80945, +30 22620 89359
Fax:+30 22620 81431, +30 22620 81434

Email: efavio@culture.gr
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.