15/7/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 14-7-2008
Αριθμ. Προκήρυξης: 5


Ταχ.Δ/νση : Λυσίου & Κλεψύδρας 1
Τ.Κ. : 105 55
Πληροφορίες : Ε. Κουσιουρή/ Σ. Τασιούδη
Τηλέφωνο : 210.32.43.289/4108
FAX : 210.32.32.547

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο: « Εκτέλεση γενικών αναστηλωτικών εργασιών και αποκατάστασης δικτύων στο πλαίσιο του έργου «Άμεσες σωστικές επεμβάσεις στα κτήρια του Υπασπιστηρίου, των Μαγειρείων και του Ιπποστασίου του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου».

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30-07-2008 ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΝΜΑ, ΛΥΣΙΟΥ & ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ 1, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση γενικών αναστηλωτικών εργασιών (επισκευής πατωμάτων και δαπέδων, κουφωμάτων, συντήρησης επιμέρους οικοδομικών στοιχείων, κ.τ.λ.) και αποκατάστασης δικτύων (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης-αποχέτευσης, κ.τ.λ.) για την λειτουργική αποκατάσταση των κελυφών των ανωτέρω κτηρίων.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 90.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας να παραλαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες την παρούσα προκήρυξη και τα σχετικά συνημμένα, από τα γραφεία της Εφορείας στην οδό Λυσίου & Κλεψύδρας 1, Αθήνα.
( πληροφορίες: κ. Ε. Κουσιουρή και κ. Στ. Τασιούδη , τηλ. 210.32.43.289/4108).

 
 
Χρονικά Πλαίσια:
Έναρξη: 30/7/2008
 
Σχετικά Αρχεία:
  Προκήρυξη
 
Σχετικές Υπηρεσιακές Μονάδες:
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων