24/4/2009

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 15 Μαΐου 2009, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
Λεωφ. Αθηνών 24β΄, Χαλκίδα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει στερεωτικές εργασίες σε τμήματα και κτίρια του άνω περιβόλου του Κάστρου Καρύστου. Συγκεκριμένα, προβλέπονται βαθιά αρμολογήματα, ανακτίσεις, τοπικές αντιστηρίξεις, και τσιμεντενέσεις στους τοίχους του πυλώνα, στο βόρειο τοίχο του νοτιοδυτικού κτιρίου, και στο βόρειο τείχος.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 60.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Ως ημερομηνία περαίωσης των προβλεπόμενων εργασιών ορίζεται η 15η Ιουνίου 2009.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης να παραλαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες την προκήρυξη και τα σχετικά συνημμένα από τα γραφεία της Εφορείας, Λεωφ. Αθηνών 24β΄, Χαλκίδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσιομπίκου Ελένη, τηλ. 22210-22402

 
 
Χρονικά Πλαίσια:
Έναρξη: 15/5/2009
 
Σχετικά Αρχεία:
  Προκήρυξη
 
Σχετικές Υπηρεσιακές Μονάδες:
23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων