8/2/2010

 
 
Χρονικά Πλαίσια:
9/2/2010 - 16/2/2010
 
Σχετικά Αρχεία:
  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφίων
  Υπεύθυνη δήλωση
  N. 3812/2009 (ΦΕΚ A 234/28 Δεκεμβρίου 2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (νομοθεσία για τον υπολογισμό μορίων)
  N. 2190/1994 (ΦΕΚ A 28/3 Μαρτίου 1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (νομοθεσία για τον υπολογισμό μορίων)
  Παράρτημα των πτυχίων-διπλωμάτων των Η/Υ και ξένων γλωσσών
  Προκήρυξη
 
Σχετικές Υπηρεσιακές Μονάδες:
ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων