Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

α. Γνωριμία με μια πτυχή του βυζ/νού πολιτισμού, τα χειρόγραφα,που είναι πτυχή σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό.
β.Ένταξη των χειρογράφων μέσα στη βυζαντινή κοινωνία και συνειδητοποίηση της σημασίας τους στο βυζαντινό κόσμο.
γ.Συνειδητοποίηση της αξίας των χειρογράφων για το σύγχρονο κόσμο και κατ΄επέκταση της ανάγκης σεβασμού και προστασίας τους.
δ.Συνειδητοποίηση της συμβολής των βυζαντινών χειρογράφων στη διάσωση και διάδοση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
ε.Κατανόηση της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας και της συμβολής της βυζαντινής γραμματείας στην εξέλιξη αυτή.
στ.Παροχή ερεθισμάτων για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος μέσα από επισκέψεις σε μουσεία και βιβλιοθήκες.
ζ.Εξοικείωση με την τέχνη και την τεχνική κατασκευής των χειρογράφων, τεχνική άγνωστη στους ναούς.
η.Όπως και για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα, αναπτύσσεται η παρατηρητικότητα, η κριτική ικανότητα, η δημιουργικότητα και η κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων:
Α. Υποδοχή των παιδιών στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων.
Β.Αναφορά στην έννοια "Μουσείο" και στάση στην αίθουσα του 16ου αι. όπου βλέπουν χειρόγραφο και έντυπο βιβλίο και γίνεται μια πρώτη συζήτηση πάνω σε αυτά. Στάση στην αίθουσα 17ου αι. και του 18ου αι. όπου εξοικειώνονται με την έννοια της τυπογραφίας, αλλά συνειδητοποιούν και τη συνέχεια των χειρογράφων μέχρι και τον 19ο αι.
Γ.Μετάβαση στο κτίριο της "πυριτιδαποθήκης". Έναρξη του πρώτου μέρους του προγράμματος όπου αναπτύσσονται τα υλικά γραφής, οι τύποι των βιβλίων, τα όργανα γραφής και τα είδη γραφής. Ακόμη γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο των βιβλίων, το αναγνωστικό κοινό και τα εργαστήρια γραφής. Όλα τα στοιχεία παρουσιάζονται διαλεκτικά και με τη βοήθεια εποπτικού υλικού (πινάκων με εικόνες και μικρογραφίες).

Δ.
α) Δραστηριότητα που αφορά στην κατασκευή ενός χειρογράφου βιβλίου (ευαγγελίου). Συγκρότηση μοναστηριακού εργαστηρίου και χωρισμός των παιδιών σε 3 ομάδες (γραφείς-μικρογράφοι- σταχωτές), Δέσιμο του βιβλίου. β) Τα παιδιά του λυκείου μπορούν, εναλλακτικά, να ετοιμάσουν ένα δικό τους χρυσόβουλο, συμμετέχοντας σε αυτοκρατορικό εργαστήριο. Λήξη προγράμματος.

Έτος:  1997 -
Τόπος : Ιωάννινα
Υπεύθυνος προγράμματος:
Βαρβάρα Παπαδοπούλου
Αρχαιολόγος Διευθύντρια 8ης Ε.Β.Α.
τηλ. 2651025989
fax 2651039349
e-mail 8ebai@otenet.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
Belting H., Das illuminierte Buch in der spatbyzantinischen Gesellschaft, Χαϊδελβέργη, 1970.
Cutler A., Nesbitt j.W, L' arte bizantina eil suo publico, Ιταλία, 1986.
Devreesse R., Ιntroduction a l' etude des manuscrits grecs, Παρίσι, 1954.
Hunger H, Schreiben und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur, Μόναχο, 1989.
Jean G., Γραφή η μνήμη των ανθρώπων, Αθήνα, 1991.
Αποστολόπουλος Γ., Όλα έχουν παρελθόν: Χρώματα., Αθήνα, 1991.
Βαλάσης Δ., Μια περιπέτεια χωρίς τέλος, Αθήνα, 1985.
Γαλάβαρης Γ., Το βυζαντινό εικονογραφημένο χειρόγραφο, Αθήνα, 1994.
Ελεόπουλος Ν.Ε., Η βιβλιοθήκη και το βιβλιογραφικό εργαστήριο της Μονής των Στουδίου, Αθήνα, 1967.
Καλαμαρτζή-Κατσαρού Κ., Η βυζαντινή γραφή, Αρχαιολογία, Αθήνα, 1982.
Κομίνης Α.Δ., Οι θησαυροί της Μονής Πάτμου, Αθήνα, 1988.
Κουκουλές Φ., Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, Αθήνα, 1948.
Μανάφης Κ.Α. (επιμ.) Σινά., Οι Θησαυροί της Ι.Μονής Αγίας Αικατερίνης, Αθήνα, 1990.
Μαραβά-Χατζηνικολάου Α., Τουφεξή-Πάσχου Χ., Κατάλογος μικρογραφιών των βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Αθήνα, 1978.
Πελεκανίδης Σ.Μ. κ.α., Οι Θησαυροί του Αγίου Όρους. Εικονογραφημένα χειρόγραφα, Αθήνα, 1973-1991.
Σιγάλας Α., Ιστορία της Ελληνικής γραφής, Θεσσαλονίκη, 1934.
Ταβλάκης Ι., Η αντιγραφή και η χειρόγραφη παράδοση των αρχαίων κειμένων, Αθήνα, 1982.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα, 1979.
Πληροφορίες για τον επισκέπτη:
Γενικές πληροφορίες του Eκπαιδευτικού Προγράμματος "Στον κόσμο των Βυζαντινών Χειρογράφων"