Είδος Έκδοσης: Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις
Clara Rhodos I: A. Maiuri – G. Jacopich, Rapporto generale sul servizio archeologico a Rodi e nelle isole dipendenti dall’anno 1912 all’anno 1927, Bergamo 1928
Clara Rhodos II: A. Maiuri, Monumenti di scultura del Museo archeologico di Rodi I, Bergamo 1932
Clara Rhodos IV: G. Jacopi, Esplorazione archeologica di Camiro I, Bergamo 1931
Clara Rhodos. Studi e materiali pubblicati a cura dell' Istituto Storico-Archeologico di Rodi, vols. I-X, Istituto Storico-Archeologico – Rodi, Bergamo 1928-1941
Clara Rhodos VI-VII: G. Jacopi, Esplorazione archeologica di Camiro II, Necropoli, Acropoli, Bergamo 1932-3
Clara Rhodos V. 2: G. Jacopi, Monumenti di scultura del Museo archeologico di Rodi III, Bergamo 1932
Clara Rhodos X: 1. L. Laurenzi, Ritratto di un principe ellenistico. 2. L. Laurenzi, Statuetta acefala di Cleobulo Lindio. 3. L. Laurenzi, Iscrizioni dell’ Asclepieo di Coo. 4. G Monaco, Scavi nella zona micenea di Jaliso (1935-1936). 5. M. C. De Azevedo, Una oinochoe della necropoli di Jaliso. 6. A. Degrassi, Iscrizioni latine inedite di Coo, Bergamo 1941.
Clara Rhodos V. 1: G. Jacopi, Monumenti di scultura del Museo archeologico di Rodi II, Bergamo 1931
Clara Rhodos IX: 1. L. Laurenzi, Monumenti di scultura del Museo Archeologico di Rodi – IV; e dell’ Antiquarium di Coo - II. 2. E. Paribeni, Due vasi del Museo Archeologico di Rodi. 3. G. Levi Della Vida, Una bilingue Greco-Nabatea a Coo. 4. M Segre, La legge ateniese sull’ unificazione della Moneta. 5. M Segre, Iscrizioni di Licia. 6. S. Accame, Un nuovo decreto di Lindo del V Sec. A.C., Bergamo 1938.
Clara Rhodos VIII: 1. L. Laurenzi, Necropoli ialisie (Scavi dell’ anno 1934). 2. P. E. Arias, “Pelike” con amazzonomachia dell’ “Antiquarium” di Coo. 3. M Segre, Dedica votiva dell’ equipaggio di una nave rodia. 4. P. Lojacono, La chiesa conventuale di S. Giovanni dei Cavalieri in Rodi. 5. P. Lojacono, Il Palazzo del Gran Maestro in Rodi , Bergamo 1936.
Clara Rhodos III: G. Jacopi, Scavi nella necropoli di Jalisso, 1924-1928, Bergamo 1929
Επιστροφή στις...
Εκδόσεις που αφορούν την Πολιτιστική Κληρονομιά
Δείτε ακόμη...
Εκδόσεις για τον Σύγχρονο Πολιτισμό
Εκδόσεις ανά είδος
CD-ROM
Βιβλίο
Εκπαιδευτικός φάκελος
Κατάλογος έκθεσης
Οδηγός
Πρακτικά
Φυλλάδιο
Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις