Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 67/2003 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 133/1998 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993(L 74/27.3.1993), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997 (L. 60/1.3.1997)» σε εναρμόνιση και με την Οδηγία 2001/38/Ε.Κ (L. 187/10.7.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001  
 ΦΕΚ 71/Α/ 21 Μαρτίου 2003
 
Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού»  
 ΦΕΚ 146/Α/ 13 Ιουνίου 2003
 
Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 133/1998 «Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου»  
 ΦΕΚ 106/Α/ 19 Μαΐου 1998
 
Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 423/1995 «Λήψη μέτρων σχετικά με την εφαρμογή των Κανονισμών ΕΟΚ υπ' αριθ.3911/92 του Συμβουλίου και 752/93 της Επιτροπής σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών»  
 ΦΕΚ 242/Α/ 22 Νοέμβριος 1995
 
Δείτε ακόμη...
Προεδρικά Διατάγματα στον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού