Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.752/93 της Επιτροπής της 30ης Μαρτίου 1993περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών  
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.752/93
«© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, http://eur-lex.europa.eu/»
 
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών  
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.3911/92
«© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, http://eur-lex.europa.eu/»
 
Οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους  
Οδηγία 93/7/ΕΟΚ
«© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, http://eur-lex.europa.eu/»
 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1526/98 της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 752/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών  
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1526/98
«© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, http://eur-lex.europa.eu/»