«Παροχή πληροφοριών για τις Ανώτερες Σχολές Χορού»

Σας πληροφορούμε ότι οι Ανώτερες Σχολές Χορού είναι οι εξής:

1. Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) που λειτουργεί σύμφωνα με το Π. Δ/γμα 598/85 «Κατάταξη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), στην Ανώτερη Βαθμίδα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οργάνωση και λειτουργία αυτής» (ΦΕΚ 212/Α/85). Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής και λειτουργίας της Σχολής παρέχονται από τη Γραμματεία της.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.)
Ομήρου 55 – 106 72 Αθήνα Τηλ.: 210-3612263, www.ksot.gr
Π. Δ/γμα 598/1985 (ΦΕΚ 212/Α/85)


2. Ιδιωτικές, που λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 1158/81 «Περί Οργανώσεως και και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ» (ΦΕΚ 127/Α/81) και το Π. Δ/γμα 372/83 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/83) και περιλαμβάνουν τμήματα Καθηγητών Χορού και Χορευτών χωρίς άλλη εξειδίκευση.

α) Για την εγγραφή στο Α΄ έτος των Ανώτερων Ιδιωτικών Σχολών Χορού (τμήμα Καθηγητών Χορού), απαιτείται απολυτήριο Λυκείου, υποβολή αίτησης, στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Πρωτόκολλο (Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86 Αθήνα) δια ζώσης ή με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική υποβολή στο teth.dthh@culture.gr μέχρι 15 Ιουλίου και συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο, από Επιτροπή, που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά την έκδοση της προκήρυξης των ανωτέρω εξετάσεων.

β) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και με την αυτή διαδικασία διεξάγονται από την ίδια επιτροπή και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων για το τμήμα Χορευτών, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου και έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 31 Αυγούστου.

γ) Η φοίτηση στις εν λόγω Σχολές είναι τριετής, καθημερινή, υποχρεωτική, τα δε δίδακτρα καθορίζονται από τις ίδιες τις Σχολές ελεύθερα.

δ) Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται στις εισαγωγικές εξετάσεις οι υποψήφιοι είναι: «Κλασικό Μπαλέτο», «Σύγχρονος Χορός», «Αυτοσχεδιασμός» και για τα δύο Τμήματα (και επιπλέον «Έκθεση Ιδεών» μόνο για το Τμήμα Καθηγητών Χορού).
Η ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1, του άρθρου 24, του Π. Δ/τος 372/83.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ

Α. ΑΤΤΙΚΗ

1. «Νίκη Κονταξάκη» - Νικολέττας Μπακάλη
Ιαλέμου 24 – 111 42 Αθήνα Τηλ.: 210-2932894, Fax: 210-2921744
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Απόφαση ΥΠΠΟ 63973/5.8.2005 (ΦΕΚ 1149/Β/17.8.2005)

2. Σόνιας Μοριάνοβα – Λίλης Τράστα Ο.Ε.
Τατοϊου 64 και Σαρανταπόρου 2 – 145 61 Κηφισιά Τηλ.: 210-8079184
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 12108/8.9.89 (ΦΕΚ 727/Β/89)

3. Άννας Πέτροβα
Προμηθέως 19-21 – 112 54 Αθήνα Τηλ.: 210-2234921
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 42957/2430/3.10.84 (ΦΕΚ 809/Β/84)
Μεταστέγαση αριθ. 16470/1004/31.7.85

4. Σχολή «Ραλλού Μάνου» της εταιρ. «Μωραγέμου και Σία Ο.Ε.»
Ιωάννου Μεταξά 4 – 173 43 Άγιος Δημήτριος Τηλ.: 2107620024
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 50039/7.1.94 (ΦΕΚ 58/Β/28.1.94) και
27985/11.9.2001 (ΦΕΚ 1252/Β/27.09/01), Βεβαίωση Περιφέρειας
Αττικής αριθμ 27959/10-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜ7Λ7-1ΧΥ)

5. Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Κύπρου 19 και Αρχιμήδους 16, 177 78 Ταύρος
Τηλ. 3615121, 3608830 (εσωτ. 117)
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 27885/29-7-2005 (ΦΕΚ 1143/Β/17-8-2005)
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 46806/389/30-7-2008 (ΦΕΚ 1605/Β/11-8-2008)
Απόφαση ΥΠΠΟΤ αριθμ. 65782/488/22-12-2010 (ΦΕΚ 2154/Β/31-12-2010) και διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 134 / Β/ 9-2-2011)

6. Βασιλικής Μαρούλη
Ήρας 12, 141 21 Νέο Ηράκλειο, Τηλ. 210 2827075
Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής – Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 111867 / 11-10-2012 (ΑΔΑ: Β43Λ7Λ7-ΤΛΔ)


7. «Ακτίνα» της εταιρ. «Λόγω χορού»
Καλλιρρόης 10, 11743 Αθήνα, τηλ 210 9200885
Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής – Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού, αριθμ. 185556 / 26-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Α7Λ7-ΑΤΨ)


8. Μαρίας Χατζημιχάλη - Χαρλαύτη
Κυνουρίας 8, 165 61 Γλυφάδα, τηλ 210 9616219
Βεβαίωση της Περιφέρειας Αττικής - Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 186100/30-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΥΜΕ7Λ7-ΣΗΚ)


9. Αλέξανδρου Χατζιάρα – Ακίλας Αττίλα Σιλβέστερ, της εταιρείας Εκπαιδευτικές Καλλιτεχνικές και εμπορικές συναφείς δραστηριότητες Βαγκάνοβα ΑΕ
Νοταρά 56, 185 35 Πειραιάς, τηλ 210 4531608
Βεβαίωση της Περιφέρειας Αττικής - Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού ΠΕ Πειραιώς & νήσων, αριθμ. 195242/14/7-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΓΓ57Λ7-ΘΨΝ)


Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1. Ανδρομάχης Καφαντάρη
Αθ. Διάκου 8 και Εδμόνδου Ροστάν – 546 41 Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310-831366
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 34110/31.7.89 (ΦΕΚ 572/Β/89)
αριθ. 32102/3.7.2000 (ΦΕΚ 969/Β/2000) και
αριθ. 63820/24.2.2004 (ΦΕΚ 474/Β/2004)

2. Δήμου Θεσσαλονίκης
Κωνσταντινουπόλεως 176, 542 49 Θεσ/νίκη Τηλ.: 2310- 308282 / 2310-822200
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 12034/28.7.92 (ΦΕΚ 487/Β/92)
Απόφαση ΥΠΠΟΤ αριθμ. 24417/126/30-7-2010 (ΦΕΚ 1284/Β/2010)

3. Ευμορφίας - Φυλλίδας Μάντζιαρη
Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 1Α, Περαία, Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, τηλ. 23920-76060
Βεβαίωση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αριθμ. 4031/5-6-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ97ΛΛ-ΔΧΟ


Γ. ΛΑΡΙΣΑ

Δήμου Λάρισας
Γεωργιάδου 53 – 414 47 Λάρισα Τηλ.: 2410-256 464
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 32152/28.6.96 (ΦΕΚ 562/Β/96)


Δ. ΠΑΤΡΑ

Τατιάνας Λοβέρδου «Κέντρο Χορού και Τεχνών»

Όθωνος – Αμαλίας και Καρόλου 1 - 262 21 Πάτρα Τηλ 2610-272668
Βεβαίωση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας
αριθμ. ΔΑ 214886/6670/28-8-2014 (ΑΔΑ: ΩΔΙΩ7Λ6-ΑΓ5)

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού