ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2009. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Α. Για τους κεκτημένους απολυτήριο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίγραφο ή φωτοτυπία επικυρωμένη, από επίσημη Αρχή.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπ/σης των Νομαρχιών.
β) Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.

2. Εξεταζόμενα μαθήματα
α. Υποκριτική:
• Μονόλογος της επιλογής του υποψηφίου (από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο)
• Απόδοση ενός κειμένου (που θα δοθεί στον υποψήφιο), σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής
β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά)

3. Εξετάσεις
Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, στο ''Θέατρο του Ήλιου'' - Φρυνίχου 10, Πλάκα - Αθήνα για τα μαθήματα Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού από 9 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00.
• Αναλυτικός πίνακας των εξεταζομένων κατά ημέρα για τα μαθήματα Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού θα αναρτηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2009, στην οδό Ρεθύμνου 1, Αθήνα.

Β. Για τους μη κεκτημένους απολυτήριο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης (Εξ. Ταλέντα του άρθρου 12 του Ν. 1158/81)

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α) Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο (τάξη και έτος διακοπής φοίτησης).

2. Εξεταζόμενα μαθήματα:
α. Υποκριτική: Δύο μονόλογοι της επιλογής του υποψηφίου
β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (προφορικά)

3. Εξετάσεις
Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, στο ''Θέατρο του Ήλιου'' - Φρυνίχου 10, Πλάκα – Αθήνα, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009 και από ώρα 10.00 π. μ.
*****
Πληροφοριακό υλικό και κατάλογος των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης υπάρχουν στο site του ΥΠΠΟ (www.yppo.gr Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης) και στο Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού, Ρεθύμνου 1, γραφεία 303, 306 καθημερινά 12-2.30μμ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8201761, 8201758, 8201752.
*******
Πληροφορίες για τις εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου: 210 – 52.25.634.
Πληροφορίες για τις εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος: 2310 – 58.91.04.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ
σχολ. έτους 2009-2010

Αίτηση συμμετοχής
Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2009. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Τμήμα Καθηγητών Χορού:
• Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε επικυρωμένη φωτοτυπία.
• Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Τμήμα Χορευτών:
• Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Λύκειο (τάξη και έτος διακοπής φοίτησης) ή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε επικυρωμένη φωτοτυπία.
• Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.
Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Χορευτών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (στις 31/8/2009).

Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήριο λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης των Νομαρχιών.

Εξεταζόμενα μαθήματα:
α. Κλασικό Μπαλλέτο
β. Σύγχρονος Χορός
γ. Αυτοσχεδιασμός
δ. Έκθεση ιδεών μόνο για τους υποψηφίους του τμήματος Καθηγητών χορού.
Η επιλογή των ασκήσεων θα γίνει από την ύλη μαθημάτων, που καθορίζεται στο παράρτημα 1 του Π. Δ/τος 372/1983 (ΦΕΚ 131/Α/83).

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, στην αίθουσα χορού του Ωδείου Αθηνών (οδός Ρηγίλλης και Βασ. Γεωργίου Β΄ αριθ. 17 - Αθήνα) για τα χορευτικά μαθήματα, από 9 Σεπτεμβρίου 2009, και ώρα 08.30πμ.

Αναλυτικός πίνακας των εξεταζομένων κατά ημέρα θα αναρτηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2009 στην οδό Ρεθύμνου 1, Αθήνα.
*******
Κατάλογοι των Σχολών και πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στο site του ΥΠΠΟ (www.yppo.gr Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Ανώτερες Σχολές Χορού) και στο Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού, Ρεθύμνου 1 (3ος όροφος), γραφείο 306, καθημερινά 12-2.30 μμ. Τηλέφωνα: 210-8201752, 8253694
*******
Πληροφορίες για τις εξετάσεις της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης: 210 – 36.12.263.

Σχετικά έγγραφα:
Αίτηση Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού σχολικού έτους 2009-10
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη